اصالت و قیمت 1000 دینار 1341
ببخشید این سکه یکهزار دینار 1341 احمد شاه قیمتش در حدود چنده و با کیفیت تر از این سکه هم دارین؟