1
سکه دو قران احمدشاه
سلام واحترام آیا سکه در تصویر اصلی میباشد ؟
در صورت اصل بودن چه کیفیتی دارد سپاس .