1
اصالت مدال بروکسل مظفرالدین شاه
باسلام
مدال بروکسل که احتمالا ضرب ۲ میباشد چه قیمتی و ایا دارای کنگره میباشد؟