0
اصالت سکه و دوره آن
باسلام
اصالت سکه دوره و دوره آن را بفرمایید
آیا ارزش دارد؟
باتشکر