0
اصالت سکه ساسانی
این سکه اصل هست و اگر اصل هست مطعلق به چه دوره ای هست؟