0
اصالت و قدمت این سکه فلوس مسی
باسلام
طفا اصالت و قدمت سکه مسی فلوس با نشان چیزی مثل فیل را بررسی بفرمایید
باتشکر