0
اصالت و دوره سکه چکشی مربوط به اشکانیان
با سلام
آیا سکه فوق اصالت دارد؟
مربوط به کدام پادشاه اشکانی میباشد؟