1
اصالت و قیمت سکه ماریا ترزا اتریش
درود.
آیا سکه ماریا ترزا فوق دارای اصالت و قیمت است؟