2
اصالت سکه صفوی
سلام
این سکه شاه عباس بنده شاه ولایت عباس است ایا اصالت دارد؟