اصالت سکه محمد رضا شاه
سلام این سکه محمدرضا شاه 5 ریال است ایا نقره است و اصل قیمت ان چند است