1
اصالت سکه مظفرالدین شاه
این سکه مظفرالدین شاه است ایا اصالت دارد ممنون