0
سکه 10 دینار 1310 رضا شاه تقلبی
سلام خدمت شما
سکه 10 دینار 1310 رضا شاه تقلبی اش ضرب شده ؟
سکه هایی که 10 دیناری در بازار هست اصلی است؟