0
اصالت و نوع سکه
سلام سپاسگزار خواهم بود در مورد نوع، زمان، جنس و اصالت دو سکه فوق راهنمایی فرمایید. سپاسگزارم