0
اصالت سکه ی یزدگرد یکم ساسانی
کارشناسان گرامی ،
آیا تأيید اصالت این سکه ی یزدگرد یکم از روی عکس ممکن است ؟
* کمال تشکر *