0
سکه اصالت دارد؟
سلام
آیا این سکه اصالت دارد اگر دارد؟
مربوط به چه دوره ای است؟ و جنسش چیه؟
آیا ارزش داره؟
مبنا تقلبی بودن چیه اگر میشه دلیل خوتون را بگید ما هم بدونیم و من صاحب سکه را قانع کنم که تقلبی اگر میشه بگید