0
اصالت و ارزش سکه قدیمی
کارشناسان و دوستان عزیز
لطفا بفرمایید که این سکه اصالت دارد یا خیر ؟ و ارزشی دارد ؟
بفرمایید . صاحبش ادعا می کنه که اصله .... و مطمئن هست و من هرچی نظر میدم متاسفانه درک نمی کنن