اصالت مدال بیست و پنجمین سال ، 1344
باسلام
لطفا بفدمایید مدال بیست و پنجمین سال ، 1344 پیوست اصیل میباشد و دارای ارزش هست؟
توجه رنگ مدال بیرون از تصویر زرد تر هست