0
اصالت سكه دو هزار دينار ناصرالدين شاه قاجار
باعرض سلام و درود به خدمت كارشناسان محترم سايت
لطفا با ذكر دليل بفرماييد سكه دو هزار دينار ناصرالدين شاه قاجار اصل مى باشد يا خير؟