0
اصالت سکه چکشی
سلام
در مورد اصالت این سکه نظر دهید
و مال کدام دوره است؟