0
اصالت سکه
سلام این سکه هزار دیناری احمد شاه اصالت دارد ؟