0
اصالت سکه رضا شاه
سلام
این سکه رضا شاه اصالت دارد؟