1
روش تبدیل تاریخ هجری به شمسی
با سلام بر کارشناسان گرانقدر بر روی سکه هلی قاجاری و ... تاریخ هجری زده و من روش محاسبه ان را نمی دانم که قدمتشان را بدانم
ممنونم.