2
سکه ربعی نقره رضاشاه
با سلا بر کارشناسان گرانقدر
می خواستم بدونم این سکه نقره ربعی دوره رضا شاه داری اصالت است یا نه؟
ممنونم