0
اصالت سکه پنجهزار دینار نقره احمدشاه
سلام
آیا اصالت این سکه پنجهزار دینار نقره احمدشاه مورد تایید است؟
و 650 تومن می ارزد یا خیر؟