0
اصالت سکه 1000 دینار احمدشاه
سلام دوستان
آیا سکه ی یکهزار دیناری احمد شاه پیوست شده اصالت دارد؟