0
مسکوک نقره
لطفا درباره این مسکوک؛
۱- حدود قیمت چقدر است؟
۲- آیا ارزش کلکسیونی دارد؟
۳- تاریخچه مسکوک را نیز بفرمایید.
با تشکر.