1
اصالت سکه اشکانی
سلام
سکه ی اشکانی زیر مربوط به کدام پادشاه و آیا دارای اصالت است؟