3
سکه با ارور چرخش عدد 50 دینار
قیمت و اصالت سکه با ارور چرخش عدد 50 دینار در تصویر را با توجه به ارور عدد 50 بفرمایید.
سپاس فراوان.