1
اصالت سکه ده شاهی 1314
درود
کارشناسان محترم ایا سکه پیوست اصیل میباشد؟ در ضمن وزن سکه 4.8 میباشد.
باتشکر