0
واژگان روی سکه های ساسانی
چرا بر روی سکه های ساسانی واژگان اَرمائیلیگ (عربی) چون ملک ملکا و یا ملکت ملکا به کار گرفته شده اند؟ آیا این سکه ها راستین و ایرانی هستند؟ خواهشمند است پاسخ دهید. با سپاس