لطفا منتظر بمانید...

موردهای مشخص شده توسط برچسب "یک ریال":

نام ها

سکه 1 ریال دماوند 1371 - جمهوری اسلامی
سکه 1 ریال دماوند 1371 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / مس و نیکل و روی / 1.4 گرم / 16.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. توجه: روی سکه لک هایی وجود دارد که ممکن است در تصویر مشخص نباشد. مشخصات سکه روی سکه... ادامه

سکه 1 ریال دماوند 1371 -چرخش 60 درجه- جمهوری اسلامی
سکه 1 ریال دماوند 1371 -چرخش 60 درجه- جمهوری اسلامی
خورشیدی / مس و نیکل و روی / 1.4 گرم / 16.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. مشخصات سکه روی سکه جمهوری اسلامی ایران 1 ریال تاریخ پشت سکه تصویر دماوند... ادامه

سکه 1 ریال دماوند 1371 -چرخش 80 درجه- جمهوری اسلامی
سکه 1 ریال دماوند 1371 -چرخش 80 درجه- جمهوری اسلامی
خورشیدی / مس و نیکل و روی / 1.4 گرم / 16.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. مشخصات سکه روی سکه جمهوری اسلامی ایران 1 ریال تاریخ پشت سکه تصویر دماوند... ادامه

سکه 1 ریال دماوند 1373 - جمهوری اسلامی
سکه 1 ریال دماوند 1373 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / مس و نیکل و روی / 1.4 گرم / 16.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات سکه روی سکه جمهوری اسلامی ایران 1 ریال تاریخ پشت سکه تصویر... ادامه

سکه 1 ریال دماوند 1374 - جمهوری اسلامی
سکه 1 ریال دماوند 1374 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / مس و نیکل و روی / 1.4 گرم / 16.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه لک دارد. مشخصات سکه روی سکه جمهوری اسلامی ایران 1 ریال تاریخ پشت... ادامه

سکه 1 ریال دو تاج 2536 - تاریخ بزرگ - محمد رضا شاه
سکه 1 ریال دو تاج 2536 - تاریخ بزرگ - محمد رضا شاه
شاهنشاهی / نیکل و مس / 1.8 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. توضیح: از این سکه به تعداد موجود می باشد و از نظر ظاهر ممکن است با تصویر تفاوت داشته باشد اما از نظر کیفیت... ادامه