لطفا منتظر بمانید...

موردهای مشخص شده توسط برچسب "کتاب سکه یادبود":

نام ها

کتاب نشان ها ، مدال ها و یادبودهای ایران دوره پهلوی
کتاب نشان ها ، مدال ها و یادبودهای ایران دوره پهلوی
این کتاب به نشانها ، مدالها و سکه های یادبودی ایران در دوره پهلوی می پردازد