لطفا منتظر بمانید...

موردهای مشخص شده توسط برچسب "کتاب سکه های هخامنشی":

نام ها

کتاب سکه شناسی شاهان هخامنشی
کتاب سکه شناسی شاهان هخامنشی
...تصاویر کتابی که پیش رو دارید از میان 4000 تصویر سکه های با کیفیت انتخاب شده اند ... که برای نخستین بار با استناد و مقایسه ی سکه های ساتراپی و شاهان تابع دولت هخامنشی که تصویر شاهان هخامنشی را بر روی خود داشتند به انتساب سکه ها به یک یک آنها پرداخته می