لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

موردهای مشخص شده توسط برچسب "کتاب سکه های اسلامی":

نام ها

کتاب تاریخ سکه در دودمان های محلی ایران
کتاب تاریخ سکه در دودمان های محلی ایران
کتاب تاریخ سکه در دودمان های محلی ایران (قرون سوم و چهارم هجری قمری) A Numismatic History of Local Dynasties in Iran - Saeed Soleimani درباره کتاب... ادامه

کتاب سکه های ایران از انقراض ایلخانان مغول تا استیلای تیمور گورکان
کتاب سکه های ایران از انقراض ایلخانان مغول تا استیلای تیمور گورکان
کتاب سکه های ایران از انقراض ایلخانان مغول تا استیلای تیمور گورکان Persian Coins From Fall of Mongol Ilkhanids to Conquest of Tamerlane - Bahram Alaedini... ادامه

کتاب سکه های ایران از طاهریان تا خوارزمشاهیان
کتاب سکه های ایران از طاهریان تا خوارزمشاهیان
کتاب سکه های ایران از طاهریان تا خوارزمشاهیان Persian Coins from Taherids To Khwarazmshahids - Bahram Alaedini درباره کتاب نویسنده: بهرام علاء... ادامه

کتاب سکه های ایران در دوره اسلامی
کتاب سکه های ایران در دوره اسلامی
سکه های ایران در دوره اسلامی ، از آغاز تا برآمدن سلجوقیان The Islamic Coins of Iran , From the Beginning to the Rise of the Seljuqs درباره کتاب... ادامه

کتاب سکه های ایران دوره ایلخانان مغول
کتاب سکه های ایران دوره ایلخانان مغول
کتاب سکه های ایران دوره ایلخانان مغول Persian Coins Mongol Ilkhanid Period - Bahram Alaedini درباره کتاب نویسنده: بهرام علاء الدینی... ادامه

کتاب سکه های نقره خلفای اسلامی
کتاب سکه های نقره خلفای اسلامی
کتاب سکه های نقره خلفای اسلامی (کاتالوگ کامل) Silver Coinage of the Caliphs (A Fully Ilustrated Catalogue) درباره کتاب نویسنده: عبدالرزاق شمس... ادامه