لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

موردهای مشخص شده توسط برچسب "کتاب دنانیر":

نام ها

کتاب دنانیر
کتاب دنانیر
سکه محکمترین و معتبر ترین سند تاریخی است که نشانه ای قومیت ، حاکمیت، استقلال و آزادی می باشد و بی شک پس از خط مهمترین اختراع بشر است.