لطفا منتظر بمانید...

موردهای مشخص شده توسط برچسب "پنج ریالی":

نام ها

سکه 5 ریال آریامهر 1353 - بانکی- محمدرضا شاه
سکه 5 ریال آریامهر 1353 - بانکی- محمدرضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 5 گرم / 25.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 5 ریال آریامهر 1353 - چرخش 45 درجه- محمدرضا شاه
سکه 5 ریال آریامهر 1353 - چرخش 45 درجه- محمدرضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 5 گرم / 25.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 5 ریال آریامهر 1354 - محمدرضا شاه
سکه 5 ریال آریامهر 1354 - محمدرضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 5 گرم / 25.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 5 ریال آریامهر 1354 - چرخش 75 درجه - محمدرضا شاه
سکه 5 ریال آریامهر 1354 - چرخش 75 درجه - محمدرضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 5 گرم / 25.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5 ریال آریامهر 1357 - بانکی- محمد رضا شاه
سکه 5 ریال آریامهر 1357 - بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 4.7 گرم / 25.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 5 ریال آریامهر 1357 - چرخش 120 درجه - محمد رضا شاه
سکه 5 ریال آریامهر 1357 - چرخش 120 درجه - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 4.7 گرم / 25.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5 ریال آریامهر 1357 - چرخش 90 درجه- محمد رضا شاه
سکه 5 ریال آریامهر 1357 - چرخش 90 درجه- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 4.7 گرم / 25.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5 ریال آریامهر 2536 - بانکی- محمد رضا شاه
سکه 5 ریال آریامهر 2536 - بانکی- محمد رضا شاه
شاهنشاهی / نیکل و مس / 4.7 گرم / 25.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 5 ریال آریامهر 2536 - خارج از مرکز - محمد رضا شاه
سکه 5 ریال آریامهر 2536 - خارج از مرکز - محمد رضا شاه
شاهنشاهی / نیکل و مس / 4.7 گرم / 25.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توضیح: این سکه دارای ارور (خطای) ضرب خارج از مرکز است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به... ادامه

سکه 5 ریال آریامهر 2536 - دو ضرب- محمد رضا شاه
سکه 5 ریال آریامهر 2536 - دو ضرب- محمد رضا شاه
شاهنشاهی / نیکل و مس / 4.7 گرم / 25.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. توجه: این سکه دو بار ضرب شده است و آتاری از ضرب اول رو و پشت سکه دیده می شود. سکه در کاور منقش به آرم... ادامه

سکه 5 ریال آریامهر 2536 - چرخش 45 درجه- محمد رضا شاه
سکه 5 ریال آریامهر 2536 - چرخش 45 درجه- محمد رضا شاه
شاهنشاهی / نیکل و مس / 4.7 گرم / 25.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 5 ریال آریامهر 2537 - با چرخش 170 درجه- محمدرضا شاه
سکه 5 ریال آریامهر 2537 - با چرخش 170 درجه- محمدرضا شاه
شاهنشاهی / نیکل و مس / 4.7 گرم / 25.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5 ریال آریامهر 2537 - با چرخش حدود 125 درجه- محمدرضا شاه
سکه 5 ریال آریامهر 2537 - با چرخش حدود 125 درجه- محمدرضا شاه
شاهنشاهی / نیکل و مس / 4.7 گرم / 25.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5 ریال آریامهر 2537 - بانکی- محمدرضا شاه
سکه 5 ریال آریامهر 2537 - بانکی- محمدرضا شاه
شاهنشاهی / نیکل و مس / 4.7 گرم / 25.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 5 ریال دو تاج 1337 - بانکی - محمد رضا شاه
سکه 5 ریال دو تاج 1337 - بانکی - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 26 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 5 ریال دو تاج 1337 - محمد رضا شاه
سکه 5 ریال دو تاج 1337 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 26 میلیمتر
کیفیت همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه ها می... ادامه

سکه 5 ریال دو تاج 1337 - محمد رضا شاه
سکه 5 ریال دو تاج 1337 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 26 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5 ریال دو تاج 1338 - با وزن 5 گرم
سکه 5 ریال دو تاج 1338 - با وزن 5 گرم
خورشیدی / نیکل و مس / 5 گرم / 26 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5 ریال دو تاج 1338 - با وزن 5 گرم
سکه 5 ریال دو تاج 1338 - با وزن 5 گرم
خورشیدی / نیکل و مس / 5 گرم / 26 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5 ریال دو تاج 1338 - باریک - بانکی- محمد رضا شاه
سکه 5 ریال دو تاج 1338 - باریک - بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 5 گرم / 26 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه