لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

موردهای مشخص شده توسط برچسب "پرسی":

نام ها

سکه 20 ریال یادبود دفاع مقدس - پرسی
سکه 20 ریال یادبود دفاع مقدس - پرسی
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 23.9 میلیمتر
برای ضرب این سکه از سکه 5 ریال محمد رضا شاه استفاده شده است. برای همین آثاری از سکه قبلی روی این سکه دیده می شود. این نوع سکه به ندرت یافت می شود. سکه در... ادامه

سکه 5 ریال 1360 پرسی - جمهوری اسلامی
سکه 5 ریال 1360 پرسی - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه روی سکه محمد رضا شاه ضرب شده است. برای همین آثاری از سکه قبلی روی سکه جمهوری دیده می شود. کیفیت سکه بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم... ادامه

سکه 5 ریال 1361 - پرسی 2536 - جمهوری اسلامی
سکه 5 ریال 1361 - پرسی 2536 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه روی سکه محمد رضا شاه ضرب شده است. برای همین آثاری از سکه قبلی روی این سکه دیده می شود. این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد.... ادامه

سکه 5 ریال 1361 - پرسی دو رو - جمهوری اسلامی
سکه 5 ریال 1361 - پرسی دو رو - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
برای ضرب این سکه از سکه 5 ریال محمد رضا شاه استفاده شده است. برای همین آثاری از سکه قبلی روی این سکه دیده می شود. این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و... ادامه

سکه 5 ریال 1361 - پرسی یک رو - جمهوری اسلامی
سکه 5 ریال 1361 - پرسی یک رو - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
برای ضرب این سکه از سکه 5 ریال محمد رضا شاه استفاده شده است. برای همین آثاری از سکه قبلی روی این سکه دیده می شود. سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر... ادامه

سکه 5 ریال 1361 - پرسی یک رو - جمهوری اسلامی
سکه 5 ریال 1361 - پرسی یک رو - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
برای ضرب این سکه از سکه 5 ریال محمد رضا شاه استفاده شده است. برای همین آثاری از سکه قبلی روی این سکه دیده می شود. سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر... ادامه

سکه 5 ریال 1361 -پرسی یک رو- جمهوری اسلامی
سکه 5 ریال 1361 -پرسی یک رو- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
برای ضرب این سکه از سکه 5 ریال محمد رضا شاه استفاده شده است. برای همین آثاری از سکه قبلی روی این سکه دیده می شود. سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر... ادامه

سکه 5 ریال 1361 پرسی 1354- جمهوری اسلامی
سکه 5 ریال 1361 پرسی 1354- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
برای ضرب این سکه از سکه 5 ریال محمد رضا شاه استفاده شده است. برای همین آثاری از سکه قبلی روی این سکه دیده می شود. این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد.... ادامه

سکه 5 ریال 1361 پرسی 2536- جمهوری اسلامی
سکه 5 ریال 1361 پرسی 2536- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه روی سکه محمد رضا شاه ضرب شده است. برای همین آثاری از سکه قبلی روی این سکه دیده می شود. کیفیت سکه بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم... ادامه