لطفا منتظر بمانید...

موردهای مشخص شده توسط برچسب "مدال":

نام ها

مدال نقره نوروز 1342 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1342 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره نوروز 1343 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1343 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد.  توجه: سطح مدال خراش های مویی دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

مدال نقره نوروز 1343 - لافتی الا علی -بانکی- محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1343 - لافتی الا علی -بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره / 21.5 گرم / 36.5 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال نقره نوروز 1344 - لافتی الا علی - بانکی - محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1344 - لافتی الا علی - بانکی - محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره / 21.5 گرم / 36.5 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال نقره نوروز 1345 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1345 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 21.5 گرم / 36.5 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال نقره نوروز 1345 - لافتی الا علی -بانکی- محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1345 - لافتی الا علی -بانکی- محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال نقره نوروز 1346 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1346 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

مدال نقره نوروز 1346 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1346 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح مدال خراش های مویی دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

مدال نقره نوروز 1346 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1346 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره نوروز 1347 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1347 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح مدال خراش های مویی دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

مدال نقره نوروز 1347 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1347 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره نوروز 1348 - سازمان زنان FIDA - محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1348 - سازمان زنان FIDA - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال نقره نوروز 1348 - سازمان زنان FIDA - محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1348 - سازمان زنان FIDA - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: نقص پولک و خراش های مویی روی مدال دیده میشود. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش... ادامه

مدال نقره نوروز 1348 - سازمان زنان FIDA - محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1348 - سازمان زنان FIDA - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال نقره نوروز 1348 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1348 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: کنگره مدال ضربه خوردگی دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

مدال نقره نوروز 1349 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1349 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال نقره نوروز 1349 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1349 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح مدال خراش های مویی دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

مدال نقره نوروز 1350 - چوگان - محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1350 - چوگان - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح مدال خراش های مویی دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

مدال نقره نوروز 1350 - چوگان - محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1350 - چوگان - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد.   مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این... ادامه

مدال نقره نوروز 1351 - چوگان - محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1351 - چوگان - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه