لطفا منتظر بمانید...

موردهای مشخص شده توسط برچسب "مدال":

نام ها

مدال نقره انجمن کلیمیان - 1344
مدال نقره انجمن کلیمیان - 1344
مدال نقره انجمن کلیمیان این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

مدال نقره بانک اعتبارات تعاونی توزیع 1343 - AU
مدال نقره بانک اعتبارات تعاونی توزیع 1343 - AU
خورشیدی / نقره 900 / 12 گرم / 31.5 گرم
مدال بانک اعتبارات تعاونی توزیع 1343 این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی سکه قسمت بالا لکی وجود دارد. مدال در کاور... ادامه

مدال نقره بپاداش خدمت - رضا شاه
مدال نقره بپاداش خدمت - رضا شاه
1304 / نقره / 20 گرم / 33 میلیمتر
مدال آویزی نقره به پاداش خدمت - رضا شاه پهلوی این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. و با روبان و جعبه فابریک به فروش می رسد. توجه:... ادامه

مدال نقره جشن درختکاری - محمد رضا شاه
مدال نقره جشن درختکاری - محمد رضا شاه
مدال نقره جشن درختکاری - محمد رضا شاه این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات سکه جنس: نقره وزن: 23.8 گرم قطر:... ادامه

مدال نقره عید 1340
مدال نقره عید 1340
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال نقره محمد رسول الله (ص) 1352- محمد رضا شاه
مدال نقره محمد رسول الله (ص) 1352- محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال نقره نوروز 1335 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1335 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد.   مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این... ادامه

مدال نقره نوروز 1335 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1335 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره / 23 گرم / 36.5 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره نوروز 1336 - لافتی الا علی - AU - محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1336 - لافتی الا علی - AU - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره نوروز 1336 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1336 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره نوروز 1336 - لافتی الا علی -بانکی- محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1336 - لافتی الا علی -بانکی- محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال نقره نوروز 1336 - لافتی الا علی -طلایی- محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1336 - لافتی الا علی -طلایی- محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال نقره نوروز 1338 - شاه تک -بانکی- محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1338 - شاه تک -بانکی- محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: چند خراش کوچک روی مدال وجود دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

مدال نقره نوروز 1340 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1340 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره / 23 گرم / 36.3 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: مدال لک دارد و تمیز نشده است. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

مدال نقره نوروز 1340 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1340 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا یانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره نوروز 1340 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1340 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد.  توجه: پشت مدال خراش و سابدگی وجود دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به... ادامه

مدال نقره نوروز 1340 - لافتی الا علی -طلایی- محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1340 - لافتی الا علی -طلایی- محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا یانکی و همانند تصویر می باشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره نوروز 1341 - لافتی الا علی - بانکی - محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1341 - لافتی الا علی - بانکی - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال نقره نوروز 1341 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1341 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره نوروز 1342 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1342 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد.  مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور... ادامه