لطفا منتظر بمانید...

موردهای مشخص شده توسط برچسب "سکه های باختر":

نام ها

کتاب سکه های باختر
کتاب سکه های باختر
سکه های پادشاهی باختر زیباترین سکه هایی هستند که در آسیای باستان و تحت سلطه ی حکومتی ضرب شده اند ... مرکز باختر شهر بلخ بود که قبل و بعد از حکومت دولت باختر جزئی از سرزمین ایران بوده است.