لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

موردهای مشخص شده توسط برچسب "سکه نمونه":

نام ها

سکه 500 دینار 1319 - نمونه - مظفرالدین شاه
سکه 500 دینار 1319 - نمونه - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توضیح: سکه 500 دینار مظفرالدین شاه با تاریخ 1319 به عنوان نمونه در بروکسل طراحی و ضرب شده است.... ادامه