لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

موردهای مشخص شده توسط برچسب "سکه مصدقی":

نام ها

سکه 1 ریال مصدقی 1331 - بانکی - محمد رضا شاه
سکه 1 ریال مصدقی 1331 - بانکی - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 2 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه 1 ریال مصدقی 1331 - محمد رضا شاه
سکه 1 ریال مصدقی 1331 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 2 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه لک و گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه