لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

موردهای مشخص شده توسط برچسب "دو ضرب":

نام ها

سکه 5 ریال 1365 - دو ضرب - خارج از مرکز - جمهوری اسلامی
سکه 5 ریال 1365 - دو ضرب - خارج از مرکز - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 5 ریال 1365 - دو ضرب - خارج از مرکز - جمهوری اسلامی
سکه 5 ریال 1365 - دو ضرب - خارج از مرکز - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه