لطفا منتظر بمانید...

نتایج جستجو

گزینه های جستجو


سکه 50 ریال 1368 مسی - جمهوری اسلامی

کد: 215401

سکه 50 ریال 1368 مسی - جمهوری اسلامی
12,000 تومان
موجود
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 ریال 1368 مسی -جمهوری اسلامی

کد: 215403

سکه 50 ریال 1368 مسی -جمهوری اسلامی
30,000 تومان
موجود
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 50 ریال 1363 -بانکی- جمهوری اسلامی

کد: 451221

سکه 50 ریال 1363 -بانکی- جمهوری اسلامی
60,000 تومان
موجود
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 50 ریال 1362 - جمهوری اسلامی

کد: 623013

سکه 50 ریال 1362 - جمهوری اسلامی
60,000 تومان
موجود
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه کدر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور... ادامه

سکه 50 ریال 1362 - جمهوری اسلامی

کد: 623012

سکه 50 ریال 1362 - جمهوری اسلامی
60,000 تومان
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی و پشت سکه خراشهای بسیار ریز دیده می شود. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

سکه 50 ریال 1359 - صفر مستطیل - جمهوری اسلامی

کد: 235821

سکه 50 ریال 1359 - صفر مستطیل - جمهوری اسلامی
20,000 تومان
موجود
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5 ریال 1364 -مکرر روی سکه- جمهوری اسلامی

کد: 452129

سکه 5 ریال 1364 -مکرر روی سکه- جمهوری اسلامی
15,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 5 ریال 1362 - با ضمه - جمهوری اسلامی

کد: 540903

سکه 5 ریال 1362 - با ضمه - جمهوری اسلامی
30,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5 ریال 1361 - ضمه با فاصله - جمهوری اسلامی

کد: 540489

سکه 5 ریال 1361 - ضمه با فاصله - جمهوری اسلامی
16,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5 ریال 1361 - پرسی 2536 - جمهوری اسلامی

کد: 902309

سکه 5 ریال 1361 - پرسی 2536 - جمهوری اسلامی
30,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه روی سکه محمد رضا شاه ضرب شده است. برای همین آثاری از سکه قبلی روی این سکه دیده می شود. این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد.... ادامه

سکه 5 ریال 1361 پرسی یک رو - جمهوری اسلامی

کد: 902382

سکه 5 ریال 1361 پرسی یک رو - جمهوری اسلامی
25,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
برای ضرب این سکه از سکه 5 ریال محمد رضا شاه استفاده شده است. برای همین آثاری از سکه قبلی روی این سکه دیده می شود. سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر... ادامه

سکه 5 ریال 1361 پرسی دو رو ضعیف- جمهوری اسلامی

کد: 540475

سکه 5 ریال 1361 پرسی دو رو ضعیف- جمهوری اسلامی
30,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
برای ضرب این سکه از سکه 5 ریال محمد رضا شاه استفاده شده است. برای همین آثاری از سکه قبلی روی این سکه دیده می شود. سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند... ادامه

سکه 5 ریال 1361 پرسی یک رو - جمهوری اسلامی

کد: 902306

سکه 5 ریال 1361 پرسی یک رو - جمهوری اسلامی
40,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
برای ضرب این سکه از سکه 5 ریال محمد رضا شاه استفاده شده است. برای همین آثاری از سکه قبلی روی این سکه دیده می شود. سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر... ادامه

سکه 5 ریال 1361 پرسی دو رو - جمهوری اسلامی

کد: 540421

سکه 5 ریال 1361 پرسی دو رو - جمهوری اسلامی
60,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
برای ضرب این سکه از سکه 5 ریال محمد رضا شاه استفاده شده است. برای همین آثاری از سکه قبلی روی این سکه دیده می شود. این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند... ادامه

سکه 5 ریال 1360 پرسی 2535 - جمهوری اسلامی

کد: 545561

سکه 5 ریال 1360 پرسی 2535 - جمهوری اسلامی
50,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه روی 5 ریال محمد رضا شاه ضرب شده است. برای همین آثاری از سکه قبلی روی سکه جمهوری دیده می شود. سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد.... ادامه

سکه 2 ریال مصدقی 1335 - محمد رضا شاه

کد: 561028

سکه 2 ریال مصدقی 1335 - محمد رضا شاه
10,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 4 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2 ریال 1330 - محمد رضا شاه

کد: 903215

سکه 2 ریال 1330 - محمد رضا شاه
18,000 تومان
خورشیدی / نقره 600 / 3.2 گرم / 22.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی سکه اثر تیزاب وجود دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه 2 ریال 1330 - محمد رضا شاه

کد: 903634

سکه 2 ریال 1330 - محمد رضا شاه
25,000 تومان
خورشیدی / نقره 600 / 3.2 گرم / 22.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این... ادامه

سکه 2 ریال 1328 - محمد رضا شاه

کد: 625312

سکه 2 ریال 1328 - محمد رضا شاه
30,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 600 / 3.2 گرم / 22.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه گرفتگی قالب و خراشهای ریز دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش... ادامه

سکه 2 ریال 1327 -بانکی- محمد رضا شاه

کد: 632751

سکه 2 ریال 1327 -بانکی- محمد رضا شاه
20,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 600 / 3.2 گرم / 22.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی