لطفا منتظر بمانید...

نتایج جستجو

گزینه های جستجو


سکه 50 ریال مس - پولک ضرب نشده - جمهوری اسلامی

کد: 462198

سکه 50 ریال مس - پولک ضرب نشده - جمهوری اسلامی
150,000 تومان
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توضیح : دور سکه عبارت « بانک مرکزی ایران » حک شده است. سکه در کاور منقش به آرم... ادامه

سکه 5 ریال 1360 - چرخش 50 درجه - جمهوری اسلامی

کد: 946203

سکه 5 ریال 1360 - چرخش 50 درجه - جمهوری اسلامی
40,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال ارمغان صندوق پس انداز ملی 1343 - بانکی

کد: 376200

مدال ارمغان صندوق پس انداز ملی 1343 - بانکی
180,000 تومان
خورشیدی / نقره / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال نقره چوگان - نوروز 1352 - کیفیت VF

کد: 540283

مدال نقره چوگان - نوروز 1352 - کیفیت VF
115,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 900 / 21.5 گرم / 36.5 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. توجه: مدال دارای خراش و ضربه خوردگی است که در تصویر مشخص می باشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به... ادامه

سکه 2000 دینار رایج مملکت 1304 - رضا شاه

کد: 113004

سکه 2000 دینار رایج مملکت 1304 - رضا شاه
36,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 2000 دینار خطی 1305 - رضا شاه

کد: 593198

سکه 2000 دینار خطی 1305 - رضا شاه
35,000 تومان
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 2000 دینار خطی 1306 - رضا شاه

کد: 860512

سکه 2000 دینار خطی 1306 - رضا شاه
70,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این... ادامه

سکه 5000 دینار خطی 1306 - رضا شاه

کد: 562019

سکه 5000 دینار خطی 1306 - رضا شاه
230,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 900 / 23 گرم / 36 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه 2000 دینار تصویری 1306 ضرب تهران - رضا شاه

کد: 652390

سکه 2000 دینار تصویری 1306 ضرب تهران - رضا شاه
55,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه نیم ریال 1310 - رضا شاه

کد: 469089

سکه نیم ریال 1310 - رضا شاه
20,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه نیم ریال 1312 - رضا شاه

کد: 963254

سکه نیم ریال 1312 - رضا شاه
12,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه نیم ریال 1313 ، 3 تاریخ کوچک - رضا شاه

کد: 980213

سکه نیم ریال 1313 ، 3 تاریخ کوچک - رضا شاه
18,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه نیم ریال 1313 ، 3 تاریخ بزرگ - رضا شاه

کد: 903210

سکه نیم ریال 1313 ، 3 تاریخ بزرگ - رضا شاه
25,000 تومان
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه نیم ریال 1315 - رضا شاه

کد: 631425

سکه نیم ریال 1315 - رضا شاه
12,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1333 - EF - محمد رضا شاه

کد: 465533

سکه 50 دینار برنز 1333 - EF - محمد رضا شاه
25,000 تومان
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 2.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1343 - باریک - بانکی - محمد رضا شاه

کد: 311598

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1343 - باریک - بانکی - محمد رضا شاه
40,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1342 - بانکی - محمد رضا شاه

کد: 546287

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1342 - بانکی - محمد رضا شاه
50,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1339 - بانکی - محمد رضا شاه

کد: 546920

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1339 - بانکی - محمد رضا شاه
60,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 12 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 10 ریال فائو 1348 - طلایی - محمد رضا شاه

کد: 826021

سکه 10 ریال فائو 1348 - طلایی - محمد رضا شاه
120,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 28 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه خراش های ریز دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1340 - AU - محمد رضا شاه

کد: 545014

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1340 - AU - محمد رضا شاه
30,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 12 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی