لطفا منتظر بمانید...

نتایج جستجو

گزینه های جستجو


سکه 2000 دینار 1317 - مظفرالدین شاه

کد: 457242

سکه 2000 دینار 1317 - مظفرالدین شاه
35,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5 ریال 1370 - نمونه - جمهوری اسلامی

کد: 111023

سکه 5 ریال 1370 - نمونه - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل / 2.2 گرم / 19 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1 ریال 1374 - قله دماوند - جمهوری اسلامی

کد: 456320

سکه 1 ریال 1374 - قله دماوند - جمهوری اسلامی
خورشیدی / مس و نیکل و روی / 1.4 گرم / 16.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه لک دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به... ادامه

سکه 2 ریال 1361 - انعکاس روی سکه - جمهوری اسلامی

کد: 531158

سکه 2 ریال 1361 - انعکاس روی سکه - جمهوری اسلامی
8,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 1 ریال قدس 1359 - برنز - جمهوری اسلامی

کد: 756789

سکه 1 ریال قدس 1359 - برنز - جمهوری اسلامی
خورشیدی / برنج / 2.5 گرم / 20.25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1 ریال قدس 1359 -چرخش 160 درجه- جمهوری اسلامی

کد: 306210

سکه 1 ریال قدس 1359 -چرخش 160 درجه- جمهوری اسلامی
خورشیدی / فولاد / 2.5 گرم / 20.25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 1 ریال قدس 1359 - ک مبارک تبدیل به گ شده - گ توپر - نوع دوم

کد: 656878

سکه 1 ریال قدس 1359 - ک مبارک تبدیل به گ شده - گ توپر - نوع دوم
15,000 تومان
موجود
خورشیدی / فولاد / 2.5 گرم / 20.25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 5 ریال 1364 -مکرر پشت سکه- جمهوری اسلامی

کد: 452131

سکه 5 ریال 1364 -مکرر پشت سکه- جمهوری اسلامی
35,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 5 ریال 1362 - مکرر پشت سکه - جمهوری اسلامی

کد: 840486

سکه 5 ریال 1362 - مکرر پشت سکه - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای  کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 10 ریال 1362 - نوشته پشت باز - بانکی

کد: 585542

سکه 10 ریال 1362 - نوشته پشت باز - بانکی
80,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 10 ریال 1363 - پشت بسته - جمهوری اسلامی

کد: 562130

سکه 10 ریال 1363 - پشت بسته - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5 ریال 1361 - پرسی دو رو ضعیف - جمهوری اسلامی

کد: 902807

سکه 5 ریال 1361 - پرسی دو رو ضعیف - جمهوری اسلامی
80,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه روی سکه محمد رضا شاه ضرب شده است. برای همین آثاری از سکه قبلی روی این سکه دیده می شود. کیفیت سکه بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم... ادامه

سکه 5 ریال 1361 - پرسی یک رو - جمهوری اسلامی

کد: 902306

سکه 5 ریال 1361 - پرسی یک رو - جمهوری اسلامی
40,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
برای ضرب این سکه از سکه 5 ریال محمد رضا شاه استفاده شده است. برای همین آثاری از سکه قبلی روی این سکه دیده می شود. سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر... ادامه

سکه 5 ریال 1361 -پرسی یک رو- جمهوری اسلامی

کد: 540475

سکه 5 ریال 1361 -پرسی یک رو- جمهوری اسلامی
50,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
برای ضرب این سکه از سکه 5 ریال محمد رضا شاه استفاده شده است. برای همین آثاری از سکه قبلی روی این سکه دیده می شود. سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر... ادامه

سکه 5 ریال 1361 - پرسی دو رو - جمهوری اسلامی

کد: 902586

سکه 5 ریال 1361 - پرسی دو رو - جمهوری اسلامی
80,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه روی سکه محمد رضا شاه ضرب شده است. برای همین آثاری از سکه قبلی روی این سکه دیده می شود. کیفیت سکه بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم... ادامه

سکه 5 ریال 1361 - پرسی دو رو - جمهوری اسلامی

کد: 540421

سکه 5 ریال 1361 - پرسی دو رو - جمهوری اسلامی
40,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
برای ضرب این سکه از سکه 5 ریال محمد رضا شاه استفاده شده است. برای همین آثاری از سکه قبلی روی این سکه دیده می شود. این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و... ادامه

سکه 5 ریال 1361 - پرسی یک رو - جمهوری اسلامی

کد: 902382

سکه 5 ریال 1361 - پرسی یک رو - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
برای ضرب این سکه از سکه 5 ریال محمد رضا شاه استفاده شده است. برای همین آثاری از سکه قبلی روی این سکه دیده می شود. سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر... ادامه

سکه 10 ریال 1364 - صفر مبلغ کوچک - پشت باز - مکرر روی سکه - بانکی

کد: 136021

سکه 10 ریال 1364 - صفر مبلغ کوچک - پشت باز - مکرر روی سکه - بانکی
80,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 50 ریال 1362 - جمهوری اسلامی

کد: 623013

سکه 50 ریال 1362 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه کدر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه 50 ریال 1363 - جمهوری اسلامی

کد: 451283

سکه 50 ریال 1363 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.