1
سکه لاری؟
باسلام
لطفا بفرمایید سکه پیوست که البته شکل عجیبی هم دارد اصل است یا بدل؟
اصلا سکه است یا مدال؟
سپاس