3
ارزش تقریبی و درجه کمیابی مدال
با سلام
لطفا ارزش تقریبی و درجه کمیابی این مدال را بفرمایید