1
نظر کارشناسی در مورد: سکه کامل طلای بهار آزادی
«سکه کامل طلای بهار آزادی» از نظر کارشناسی؟
الف) سکه طلای یک بهار آزادی
ب) سکه کامل طلای نیم بهار آزادی
ج) سکه کامل طلای ربع بهار آزادی
د) هر نوع سکه طلای بهار آزادی با ظاهر بی عیب و نقص
سلام
با توجه به وجود قانون ضرب مسکوک طلا و اصلاحیه آن و مصوبات مربوطه که قطع سکه از زمان انقلاب روی سکه ها درج نمیشود و اجازه داده شده تمام انواع قطع سکه تحت یک نام "بهارآزادی" ضرب شوند و منظور از سکه کامل شاید سکه بی عیب و نقص بوده باشد و نه سکه تمام یا یک بهار آزادی لذا دنبال این هستم که عرفاٌ همان سکه یک بهار آزادی قلمداد شود؟ یا اینکه قانوناٌ صورتی کلی از انواع ذکر شده در ماده یک قانون مذکور قلمداد شود بطوریکه صرفاٌ قول داده شده ظاهر سکه، سکه کامل (بی نقص) باشد؟
(لازم به ذکر است که با توجه به تفاوت حد ترخص انواع سکه، ربع سکه بهارآزادی نمیتواند ربع سکه یک بهارآزادی باشد پس بنابراین سکه بهارآزادی همان سکه یک بهارآزادی نیست بلکه بصورتی کلی هرنوع سکه بهار آزادی است و از لحاظ حد ترخص، ربع هیچکدام از سکه های بهارآزادی با سکه ربع بهارآزادی مطابقت ندارد)
سلام
با تشکر خصوصا از جناب شهریاری، شما فرموده اید که بی عیب و نقص بودن سکه یک قاعده کلی است که سکه باید طبق مشخصات قانونی باشد. اما فقط از لحاظ وزن و عیار به این نکته پرداخته اید که کاملا صحیح است ولی از لحاظ عیوب ظاهری سکه چطور؟ ثانیاٌ چنانچه حد ترخیص وزنی مذکور در اصلاحیه قانون مسکوک طلا که برای یک بهار، 5 در هزار و برای ربع بهار، ده در هزار است را در نظر بگیرید، دیگر تناسب وزنی مورد اشاره ی شما برقرار نخواهد بود (به همین دلیل قبلا نیز اشاره نمودم ربع سکه یک بهار آزادی همان سکه ربع بهار آزادی نخواهد بود). لطفا نظرات نهایی خود را در مورد معلوم بودن یا نبودن نوع قطع سکه در عبارت "سکه کامل بهار آزادی" که تاکیداٌ در اسناد رسمی درج گشته باشد را (ترجیحاٌ با عنایت به آیه 8 سوره زلزال و وجود نامگذاری قانونی انواع سکه و اینکه یک تومان در چک، یک میلیون تومان نیست) بیان فرمائید؟ با سپاس
سلام
ضمن عذرخواهی پیچیدگی ای در کار نیست بلکه بیشتر عرفگرایی و قانون گریزی در کار است. مسئله بر سر همین است که مبنای محاسبه عدد (کمیت) است و نه عبارت کیفی "کامل" (سیب چه کوچک باشد و چه بزرگ، تا دندان نزده باشی یا نپوسیده باشد، سیب کامل است و نصف سیب معلوم نمیکند نصف سیب کوچک یا نصف سیب بزرگ و همینطور سیب کامل معلوم نیست سیب چه اندازه ای) - عدد یک در ریاضی عدد کامل نیست و کوچکترین عدد کامل 6 است - مضافا اینکه وزن طلای خالص سکه یک بهار آزادی 7/322328 است که با توجه به عیار 900 وزن کل آن 8/13598 است. اگر قانون نبود طبق عرف نظر شما یقینا صحیح بود ولی با توجه به وجود نامگذاریهای معین شده در قانون آیا در ارائه نظر کارشناسی نباید احتمال داد که در سند بصورت هدفمند از عبارت کامل استفاده شده تا الزامی بابت نوع خاص پیش نیاید؟