1
سکه دو سنتاوو ۱۸۹۱ آرژانتین
نظر شما راجب اصالت این سکه و ارزش آن چیست؟