1
شناسایی نام و دوره سكه چکشی
باسلام. لطفا سكه مذكور را شناسايى و نوع و دوره آنرا ذكر كنيد.
وزن: ١/٨١گرم قطر: ١٦ميليمتر ضخامت: ١/٥ميليمتر
باتشكر.